Fairview (hwyr yn 2021)
Fairview (hwyr yn 2021)

Fairview (hwyr yn 2021)

Details

Ar hyn o bryd mae Cartrefi Conwy ar y gweill ar ddatblygiad newydd yn hen safle Fairview Inn yn Llanddulas.

Bydd adeilad gwreiddiol y dafarn yn cael ei ddymchwel i wneud lle i 24 o fflatiau modern newydd ynghyd â chartref teulu newydd i’w gynnwys ar y safle hefyd.

Bydd y cynllun £2 miliwn hwn yn cynnwys fflatiau 24, 1 a 2 ystafell wely ar rent canolradd ac 1 cartref 4 ystafell wely, 6 pherson ar gyfer rhent cymdeithasol.

Mae’r datblygiad mewn lleoliad delfrydol i’r A55, gyda chanol tref Abergele, gorsaf reilffordd ac archfarchnadoedd lleol i gyd yn agos.

Prif gontractwr y cynllun hwn yw Seddon Construction.

I ymgeisio am un or tai newydd hyn rhaid bod wedi cofrestru gyda Tai Teg.

Cynllun Rhent Canolradd

 • dewis rhentu canolradd ar gyfer pobl nad ydynt mewn sefyllfa i brynu cartref am amryw o resymau, megis, blaendal annigonol neu hanes credyd gwael
 • mae’r cynllun wedi’i anelu at bobl sydd mewn gwaith heb fod yn dibynnu’n llwyr ar fudd-daliadau
 • mae rhent yn seiliedig ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o rent y farchnad agored
 • rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf cymhwyso a chofrestru gyda Thai Teg
 • mae rhent mis a blaendal mis yn ofynnol fel arfer
 • gofynnir i ymgeiswyr sy’n ymgeisio am eiddo rhent canolradd gwblhau trefn geirda gan y landlord hefyd. Y rheswm dros hyn yw i sicrhau eu bod yn ddigon sefydlog yn ariannol i gynnal tenantiaeth ar y lefel rhent a nodir a’u bod yn denantiaid addas.
 • Ni ddylai fod gan yr ymgeisydd fwy na £16,000 mewn cynilion. Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch

 

Bydd y datblygiad hwn yn agor ei ddrysau i denantiaid ddiwedd 2021

I gael mwy o wybodaeth am yr adeiladu, darllenwch ein cylchlythyr diweddaraf neu cysylltwch â’n tîm datblygu ar 0300 124 0040. I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais am yr eiddo hyn, cysylltwch â’n tîm tai ar 0300 124 0050.

RHENT £ 400

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location: Llanddulas, Abergele, UK

  Make an Enquiry:


   Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Tachwedd 6, 2020 Yn Ol