Preswyl

Yn gryno, mae’r eiddo dwy ystafell wely yn cynnwys lolfa helaeth, cegin gyda bwlch ar gyfer peiriant golchi, toiled a sinc i lawr grisiau, grisiau ir llawr cyntaf, prif ystafell wely, ystafell wely ddwbl o faint da ac ystafell ymolchi deuluol.

Mae gan yr eiddo wres canolog nwy a gwydr dwbl drwyddo, gardd ffrynt hawdd ei chynnal gardd lawnt fawr i?r cefn a lle parcio ar y ffordd, os oes lleoedd ar gael.

Lleolwyd yn agos at amwynderau lleol, fel Archfarchnad Asda ac ysgolion lleol. Mae?r eiddo hefyd mewn lleoliad delfrydol ar gyfer mynediad rhwydd i lwybrau cymudwr, fel yr A55 a Thraffyrdd yr M56/53.

Mae Asiantaeth Gosod HAWS yn falch o gynnig rhandy un ystafell wely ar y llawr cyntaf yn nhref arfordirol boblogaidd, Llandrillo-yn-Rhos.

Mae’r rhandy wedi’i leoli gyferbyn â’r promenâd, gyda mynedfa gymunedol, grisiau’n arwain at y rhandy un ystafell wely bendigedig hwn, sy’n cynnwys: drws i’r cyntedd gyda ffôn mynediad; lolfa o faint da, cegin yn y dull gwledig gyda phopty a hob trydan, un ystafell wely ddwbl gyda gwresogydd trydan ac ystafell gawod wedi’i theilsio sy’n cynnwys cawod trydan a thoiled. Mae’r rhandy yn cynnwys dodrefn a nwyddau gwynion a roddwyd fel rhodd.

Mae’r rhandy yn elwa o ffenestri gwydr dwbl a gwres trydan. Mae lle parcio wedi’i ddyrannu i gefn yr adeilad.

Eiddo tair ystafell wely hyfryd mewn ffordd bengaead ym Maes-glas ar gyrion Treffynnon. Mae cysylltiadau cludiant da i mewn i Dreffynnon, Glannau Dyfrdwy, y Fflint, Prestatyn a’r Rhyl, a byddai’n gwneud cartref teuluol grêt!

Yn fras, mae llawr gwaelod yr eiddo yn cynnwys cyntedd, lolfa fawr ym mlaen yr eiddo, ardal fwyta ar wahân gyda chwpwrdd o faint da o dan y grisiau, cegin fodern gyda phopty yn rhan ohoni a lle i roi peiriant golchi. Mae’r grisiau yn y cyntedd yn arwain at ddwy ystafell wely ddwbl ac ystafell wely sengl, ystafell wisgo gyda gris i lawr i’r brif ystafell ymolchi fawr, sy’n cynnwys bath, cawod ar wahân, toiled a sinc.

Mae gan ardd gefn yr eiddo ddwy lefel, yr ardal isaf yn balmantog a’r lefel uchaf yn laswelltog. Yn ogystal, mae llwybr gyda giât ochr ar gyfer cael mynediad i’r ardd gefn. Mae lle parcio ym mlaen yr eiddo yn ogystal â lle parcio ar y ffordd, yn amodol ar argaeledd.

Fflat ail lawr wedi’i ail-addurno’n ddiweddar yn ffurfio rhan o dŷ pâr Fictoraidd mawr wedi’i drawsnewid.

Mae’r llety yn elwa o wydr dwbl a gwres storio trydan ac mae’n cynnwys cyntedd a grisiau cymunedol, neuadd dderbynfa breifat, ystafell ymolchi fawr gyda bath, W.C a basn ymolchi pedestal, cegin, Lolfa ac ystafell wely ddwbl.

Mae’r eiddo mewn lleoliad cyfleus o fewn pellter cerdded i ganol tref Bae Colwyn. Mae’r ardal yn darparu amrywiaeth eang o siopau, banciau a chaffis, yn ogystal â Chanolfan Siopa Bay View, Swyddfa’r Post a Theatr / Sinema. Mae cyfleusterau cyhoeddus yn cynnwys ysgolion ar gyfer pob oedran, cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da (bws a thrên) a mynediad hawdd i Wibffordd yr A55 yng Nghyffyrdd 20 a 22.

Mae’r fflat dwy ystafell wely hwn o fewn pellter cerdded i ganol y dref a’r orsaf drên. Mae ar y prif lwybr bws drwy Fae Colwyn, gyda mynediad hawdd i’r A55.

Mae’r fynedfa i’r fflat ar yr ail lawr, gyda drws i gyntedd, gyda drysau yn arwain i bob ystafell. Mae yna ystafell wely fechan a lolfa eang ar flaen y fflat. Mae’r ystafell wely arall yn un fawr yng nghefn yr eiddo. Drws nesaf mae yna ystafell ymolchi gyda thoiled, basn golchi dwylo a baddon. Mae yna wyneb gweithio pren yn y gegin gyda ffrynt hufen sglein modern a lle i bopty trydan, peiriant golchi ac Oergell/Rhewgell.

Mae’r fflat llawr uchaf hwn ar gael i’w rentu ym mhen Gorllewinol Bae Colwyn; sydd o fewn pellter cerdded o Dref Bae Colwyn a’r Promenâd. Mae’r fflat un ystafell wely hwn yn rhan o adeilad traddodiadol wedi ei drosi gan gadw ei nenfydau uchel.

Mae’r llety’n cynnwys ardaloedd cymunedol ar eu newydd gwedd sy’n arwain at risiau gyda charped arnynt. Mae’r fflat un ystafell wely yn cynnwys parlwr bach, cegin/ystafell wely/lolfa sydd wedi’i haddurno’n ddiweddar, ac ystafell ymolchi â chawod, toiled a sinc. Yn ychwanegol at hynny, mae’r llety’n elwa o wydr dwbl, gwresogyddion wal trydanol a pharcio oddi ar y stryd, yn amodol ar argaeledd.

Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd glan y môr. Ceir mynediad i’r fflat drwy ddrws a rennir i’r adeilad ac i’r cyntedd cymunedol ac yna drwy ddrws preifat i’r fflat.

Mae’r fflat wedi’i ailaddurno ac yn cynnwys cegin a lolfa agored. Mae’r gegin yn cynnwys popty a hob, oergell a rhewgell o dan y cownter a gofod ar gyfer peiriant golchi. Mae’r ystafell wely gyda chawod yn cynnig ystafell ymolchi ar wahân gyda thoiled a sinc. Mae gan yr eiddo system stôr-wresogydd a gwydr dwbl. Mae lle parcio oddi ar y ffordd yn yr eiddo, yn ddibynnol ar argaeledd.

Dim ffioedd ymgeisio. Sylwer y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Byrddaliad Sicr ac y bydd unrhyw ymgeisydd angen mynd drwy ein trefn geirda. Graddfa Sgôr Effeithlonrwydd Ynni a Thystysgrif Perfformiad Ynni (Presennol) = E

Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd glan y môr. Ceir mynediad i’r fflat drwy ddrws a rennir i’r adeilad ac i’r cyntedd cymunedol ac yna drwy ddrws preifat i’r fflat.

Mae’r fflat wedi’i ailaddurno ac yn cynnwys cegin a lolfa agored. Mae’r gegin yn cynnwys popty a hob, oergell a rhewgell o dan y cownter a gofod ar gyfer peiriant golchi. Mae’r ystafell wely gyda chawod yn cynnig ystafell ymolchi ar wahân gyda thoiled a sinc. Mae gan yr eiddo system stôr-wresogydd a gwydr dwbl. Mae lle parcio oddi ar y ffordd yn yr eiddo, yn ddibynnol ar argaeledd.

Dim ffioedd ymgeisio. Sylwer y bydd yr eiddo hwn yn cael ei osod ar Denantiaeth Byrddaliad Sicr ac y bydd unrhyw ymgeisydd angen mynd drwy ein trefn geirda. Graddfa Sgôr Effeithlonrwydd Ynni a Thystysgrif Perfformiad Ynni (Presennol) = E

Tŷ pâr tair llofft hyfryd.

Mae’r Banbury yn defnyddio gofod yn dda, gyda thair llofft yn gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teuluoedd ifanc neu’r rhai hynny sydd yn cymryd y camau cyntaf ar yr ysgol eiddo. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell fyw gyda digon o le, a chegin/ man bwyta cynllun agored, ynghyd â thoiled lawr grisiau. I fyny grisiau, mae gan y brif ystafell wely ei hystafell gawod en-suite, yn ogystal â’r ystafell ymolchi i’r teulu.

(Ar gael diwedd Mawrth)

Rhentu i Berchnogi – Cymru

Rhentu i Berchnogi – mae Cymru’n caniatáu i chi lunio cyfandaliad tuag at flaendal wrth i chi rentu’ch cartref. Yna gellir defnyddio’r blaendal yn erbyn prynu’r cartref. Am fwy o wybodaeth am y cynllyn hwn edrychwch fan hyn – https://cartreficonwy.org/find-a-home/rhentu-i-berchnogi-cymru/?lang=cy

Mae’r fflat 2 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae gan y fflat 2 ystafell wely ddwbl (un en-suite) ac ystafell ymolchi teulu. Mae’r gofod byw yn gynllun agored gyda chegin, bwyta a man byw. Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr ysbyty Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Brifysgol Bangor ei brifysgol ei hun hefyd.

 

(Ar gael 26ain Gorffennaf)

Fflat 2 ystafell

Yn gryno, mae’r eiddo dwy ystafell wely yn cynnwys lolfa helaeth, cegin gyda bwlch ar gyfer peiriant golchi, toiled a […]

RENT PCM £ 575

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat 1 ystafell

  Mae Asiantaeth Gosod HAWS yn falch o gynnig rhandy un ystafell wely ar y llawr cyntaf yn nhref arfordirol boblogaidd, […]

  RENT PCM £ 525

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Tŷ pâr 3 ystafell

  Eiddo tair ystafell wely hyfryd mewn ffordd bengaead ym Maes-glas ar gyrion Treffynnon. Mae cysylltiadau cludiant da i mewn i […]

  RENT PCM £ 625

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat 1 ystafell

  Fflat ail lawr wedi’i ail-addurno’n ddiweddar yn ffurfio rhan o dŷ pâr Fictoraidd mawr wedi’i drawsnewid. Mae’r llety yn elwa […]

  RENT PCM £ 395

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 0
 • Reception Rooms:
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat 2 ystafell

  Mae’r fflat dwy ystafell wely hwn o fewn pellter cerdded i ganol y dref a’r orsaf drên. Mae ar y […]

  RENT PCM £ 450

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 0
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mai 13, 2019 Mwy  Fflat Stiwdio

  Mae’r fflat llawr uchaf hwn ar gael i’w rentu ym mhen Gorllewinol Bae Colwyn; sydd o fewn pellter cerdded o […]

  RENT PCM £ 365

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy  Fflat 1 ystafell

  Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy  Fflat 2 ystafell

  Mae’r fflat un ystafell wely wedi’i leoli mewn lleoliad canolog cyfleus yn agos at amwynderau canol y dref a phromenâd […]

  RENT PCM £ 390

 • Bedrooms: 1
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Mawrth 11, 2019 Mwy  3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

  Tŷ pâr tair llofft hyfryd. Mae’r Banbury yn defnyddio gofod yn dda, gyda thair llofft yn gwneud yn ddelfrydol ar […]

  RENT PCM £ 750

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: -2
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Fflatiau 2 Ystafell (DOD YN FUAN)

  Mae’r fflat 2 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae […]

  RENT PCM £ 475

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 10
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Tŷ 3 Ystafell Wely (The Evesham 3)

  Mae’r tŷ canol-teras 3 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r […]

  RENT PCM £ 620

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Ty 2 Ystafell (The Evesham)

  Mae’r tŷ canol-deras 2 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r […]

  RENT PCM £ 580

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 3
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Ty 2 Ystafell (The Avon)

  Mae’r Avon yn ddarlun o symlrwydd, gan ddarparu popeth sydd ei angen arnoch mewn cartref dwy ystafell wely, heb wastraffu […]

  RENT PCM £ 560

 • Bedrooms: 2
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy  Ty 3 Ystafell (The Stour)

  Mae’r Stour yn gartref ardderchog o ansawdd a chymeriad. Tŷ tair ystafell wely gyda lolfa ar wahân ac ystafell clustiau […]

  RENT PCM £ 650

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Reception Rooms: 1
 • Location:

  Wedi'i rhoi ar y wefan ar: Chwefror 25, 2019 Mwy